Säännöt

Lohjan Taitoluistelijat ry, säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Lohjan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lohja. 

2§ Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jääurheilua ja levittää jääurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta jääurheiluun. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: - järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia - antaa tietopuolista opetusta - toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia. -hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön - ylläpitää omia internetsivuja - vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta- , terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun. - järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä. 

3§ Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4§ Jäsenen oikeudet 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet 
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jokainen yhdistyksen jäsen on vuosittain velvollinen tekemään yhdistyksen hyväksi kohtuullisen määrän vastikkeetonta työtä (talkootyö) yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Yhdistyksen hallituksella on toimivalta antaa tarkempia määräyksiä talkootyövelvoitteen toimeenpanosta sekä siitä vapauttamisesta. 

6§ Jäsenen eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

7§ Jäsenen erottaminen 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

8§ Hallitus 
Hallitukseen valitaan 6 tai 8 hallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin. 

10§ Tilikausi 
Yhdistyksen tilikausi on 1.6. - 31.5. 

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle. 

12§ Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys pitää vuosittain YHDEN varsinaisen vuosikokouksen. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo-lokakuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä. 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle tili- ja toimikaudelle 
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten kannattajajäsenmaksun suuruus 
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan 
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
12. Päätetään kokous 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13§ Päätöksentekojärjestys 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

14§ Ylimääräinen kokous 
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

15§ Kokouskutsutapa 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta - sähköpostitse - yhdistyksen kotisivuilla. 

16§ Sääntöjen muuttaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

17§ Yhdistyksen purkaminen 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.